Кривошеєнко Євген Іванович

директор коледжу

«Вчитель, навчи учня так, щоб було у кого потім вчитися!»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЛЕДЖ

Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» бере свій початок з 1969 року. Він був створений в якості базового навчального закладу заводу важкого машинобудування для забезпечення виробництва кадрами середньої ланки управління (бригадир, майстер, начальник зміни), а також для підготовки робітників високої кваліфікації для обслуговування складного металорізального, зварювального та газорізального обладнання.

В даний час Маріупольський машинобудівний фаховий коледж входить до складу ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» в якості відокремленого структурного підрозділу. Очолює навчальний заклад Кривошеєнко Євген Іванович.

Навчання студентів проводиться на базі повної середньої освіти (термін навчання 2 роки 10 місяців) і освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (випускники професійних ліцеїв та професійно-технічних училищ) з терміном навчання 1 рік 10 місяців.

Прийом студентів на навчання в коледж здійснюється відповідно до Правил прийому, які щорічно розробляються з урахуванням нових тенденцій в освіті та оприлюднюються на сайті коледжу (https://mmpc.com.ua).

Навчання в коледжі ведеться відповідно до Освітньо-професійних програмам (ОПП) спеціальностей та навчальних планів, які включають в себе нормативні та вибіркові дисципліни. Перелік і наповнюваність вибіркових дисциплін узгоджуються з роботодавцем.

Коледж дає практико-орієнтовану освіту короткого циклу і здійснює підготовку фахівців для реального сектору економіки. Практичні навички студенти отримують в майстернях коледжу, а також під час навчальної, виробничої, технологічної та переддипломної практик на кращих підприємствах регіону.

Коледж має ліцензію Міністерства освіти і науки України на право навчання за спеціальностями, які мають попит на ринку праці.

Всі Освітньо-професійні програми спеціальностей акредитовані, і мають сертифікати Міністерства освіти і науки України, що підтверджують навчання фахівців в повній відповідності до стандартів фахової передвищої освіти.

Коледж проводить навчання студентів за денною та заочною формою навчання (без відриву від виробництва). Студенти-заочники користуються правами і пільгами передбачені законодавством України.

Випускники коледжу можуть продовжити навчання в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», а також в інших університетах країни на підставі диплома коледжу.

Коледж також має ліцензію Міністерства освіти і науки України на виробничо-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів по робітничими професіями: зварювального, машинобудівного та ремонтного виробництва, інформаційних технологій, обліку та касового обслуговування, адміністративної діяльності.

Випускники коледжу після закінчення навчального закладу отримують диплом фахового молодшого бакалавра, а також свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації відповідного розряду. Це значно розширює професійну мобільність випускника і можливості його працевлаштування.

Коледж проводить роботу соціального характеру: організовує перепідготовку безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості. Щорічно 100-120 колишніх безробітних отримують робітничу професію, затребувану на ринку праці.

Коледж є учасником Державної програми «Ваучер 45+», згідно з якою з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці особи віком 45 років і старше і мають страховий стаж не менше 15 років мають право на перекваліфікацію за рахунок коштів служби зайнятості.

З 2018 року коледж організовує навчання персоналу містоутворюючих підприємств Маріуполя по дуальної системи навчання, що сприяє задоволенню потреб підприємств в оперативній підготовці (перепідготовці) кадрів.

Навчальний процес в коледжі забезпечують викладачі, 70% з яких мають кваліфікацію викладач вищої категорії та викладач-методист. Більшість викладачів мають виробничий досвід роботи, а також досвід науково-дослідної роботи.

Педагогічний персонал володіє передовими педагогічними технологіями, володіє цифровою компетентністю, широко використовують мультимедійну і комп’ютерну техніку в освітньому процесі.

Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь в науково-практичних конференціях ДВНЗ «ПДТУ», регіону, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, в регіональних конкурсах майстерності за спеціальностями.

Коледж має відповідну матеріально-технічну базу, з навчально-методичним та інформаційним забезпеченням. У двох навчальних корпусах розташовані 30 спеціалізованих аудиторій, 8 лабораторій, 4 навчально-виробничих майстерень, 2 бібліотеки, 2 читальні зали.