Спеціальності

Навчальний план спеціальності включає курс теоретичного і практичного навчання.

Курс теоретичного навчання передбачає вивчення дисциплін професійної підготовки:

 • Планування та організація діяльності підприємства;
 • Фінансовий облік;
 • Економіка і нормування праці;
 • Інформаційні системи і технології на підприємствах;
 • Податкова система;
 • Економічний аналіз і ін.

Молодший спеціаліст даної спеціальності може виконувати наступні види робіт:

 • організація планово-економічної діяльності;
 • планування виробничої та фінансової діяльності підприємства;
 • організація виробничих процесів;
 • проведення економічного аналізу і оцінки результатів діяльності підприємства та підрозділів;
 • Організація внутрішньогосподарських виробничих відносин;
 • Планування і контроль оплати праці;
 • Виконання організаційної, контрольної та технологічної функцій.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію з такими професіями: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир, оператор комп’ютерного набору, асистент референта та ін.

Навчальний план спеціальності включає курс теоретичного і практичного навчання.

Кваліфікацію — бухгалтер, можливо, отримати в результаті вивчення дисциплін загального циклу, а також дисциплін циклу професійної підготовки:

 • Бухгалтерський облік,
 • Економічний аналіз,
 • Інформаційні системи і технології в обліку;
 • Фінансовий облік;
 • Облік і звітність в бюджетних організаціях;
 • Контроль і ревізія;
 • Казначейське справу;
 • Податкова система та ін.

Випускник коледжу може виконувати наступні види робіт:

 • Здійснювати первинне спостереження та оформлення облікової документації;
 • Відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
 • Встановлювати взаємозв’язки між рахунками і балансом;
 • Визначати вплив господарських операцій на зміни в балансі;
 • Виявляти і виправляти помилки в обліку;
 • Складати оборотні відомості, визначати фінансові результати від операційної діяльності підприємства;
 • Складати бухгалтерську фінансову звітність;
 • Вирішувати будь-які завдання обліку;
 • Вести комп’ютерний облік.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію з такими професіями: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир, оператор комп’ютерного набору, асистент референта та ін.

Навчальний план спеціальності включає курс теоретичного і практичного навчання.

Кваліфікацію — фахівець з інформаційних технологій, можливо, отримати в результаті вивчення дисциплін загального циклу, а також дисциплін циклу професійної підготовки:

 • Інформаційна діяльність підприємства;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Інтернет технології в інформаційній діяльності;
 • Офісні системи і електронний документообіг;
 • Захист інформації на підприємстві;
 • Нормативна база інформаційної діяльності;
 • Електронна комерція та ін.

Випускники спеціальності можуть виконувати роботи в області інформатизації і моделювання економічних систем:

 • Збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-методичну, нормативно-правову, соціально-економічну, довідкову та іншу інформацію, пов’язану з новітніми розробками;
 • Організовувати нормування і оплату праці з урахуванням специфіки інформаційного виробництва;
 • Організовувати зберігання баз даних;
 • Здійснювати контроль за економічними розрахунками для визначення ефективності діяльності підприємства;
 • Створювати бази даних, обробляти дані з використанням програмного забезпечення, виконувати фінансово-економічні розрахунки за допомогою комп’ютера.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію з такими професіями: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир, оператор комп’ютерного набору, асистент референта та ін.

Навчальний план спеціальності включає курс теоретичного і практичного навчання.

Курс теоретичного навчання крім дисциплін загального циклу, включає дисципліни професійної підготовки:

 • Основи програмної інженерії;
 • Основи програмування та алгоритмічні мови;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Алгоритми і структури даних;
 • Бази даних;
 • Конструювання програмного забезпечення;
 • Інструментальні засоби візуального програмування та ін.

Випускники спеціальності можуть займатися:

 • Створенням програмного забезпечення, в тому числі в сфері Інтернет-технологій, мережевого і комунікаційного програмного забезпечення;
 • Проектуванням інтерактивних інтерфейсів;
 • Проектуванням і розробкою баз даних;
 • Тестуванням програмного забезпечення;
 • Аналізом проектів і програм готових систем, аналізом потреб і проблем користувачів, пошуком оптимальних рішень;
 • Розробкою, виготовленням, постачанням і документуванням програмного забезпечення на замовлення користувачів;
 • Наданням консультацій у сфері проектування і розробки програмного забезпечення.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію з такими професіями: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор комп’ютерної верстки, оператор комп’ютерного набору та ін.

Навчання за фахом передбачає теоретичний і практичний курс навчання.

При вивченні теоретичного курсу особлива увага приділяється навчальних дисциплін (компонентів освітньої програми), що формує знання і вміння фахівця даного профілю:

 • Технологія машинобудування;
 • Технічне обслуговування, ремонт і монтаж технологічного обладнання;
 • Технологічне обладнання механоскладальних і ремонтних цехів;
 • Основи обробки матеріалів та інструмент;
 • Основи проектування пристосувань для ремонту технологічного обладнання;
 • Організація, планування і економіка ремонтних робіт;
 • Комп’ютерна інженерна графіка.

В процесі практичного навчання студенти отримують робітничу кваліфікацію, для тих, хто вже має кваліфікацію — можливість підвищити робочий розряд.

Випускники спеціальності можуть виконувати такі види робіт:

 • Розробляти технологічні процеси ремонту деталей машин;
 • Виконувати креслення і ескізи деталей;
 • Нормувати технологічний процес;
 • Виконувати контроль деталей;
 • Займатися підготовкою виробництва;
 • Працювати з технічною документацією;
 • Оформляти документацію і креслення відповідно до ЄСКД, ГОСТів;
 • Працювати на комп’ютері з текстовими і графічними редакторами, а також зі спеціальним програмним забезпеченням.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію з такими професіями: слюсар-ремонтник, слюсар механоскладальних робіт, верстатник широкого профілю, контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) і ін.

Навчальний план спеціальності включає теоретичне та практичне навчання. Курс теоретичного навчання крім дисциплін загального циклу, включає дисципліни професійної підготовки:

 • Технологічні основи зварювання плавленням;
 • Зварні конструкції;
 • Виготовлення зварних конструкцій;
 • Технологія та устаткування зварювання плавленням;
 • Газотермічна обробка матеріалів, в тому числі наплавлення і напилення;
 • Комп’ютерна інженерна графіка;
 • Економіка і організація зварювального виробництва та ін.

Практичне навчання передбачає отримання виробничих навичок з тієї чи іншої робітничої професії (електрозварник, контролер зварювальних робіт), а також роботи з технічною документацією на виробництві.

Випускники можуть виконувати такі види робіт:

 • Розробляти технологічні процеси;
 • Проведення контролю якості зварних з’єднань, виявлення дефектів і розробка заходів щодо їх усунення;
 • Працювати з технічною документацією;
 • Нормування технологічних процесів;
 • Розраховувати необхідну кількість зварювального устаткування;
 • Бути майстром виробничої дільниці;
 • Контролювати виконання зварювальних робіт і ін.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію за такими професіями: електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, контролер зварювальних робіт і ін.

Навчання за фахом передбачає теоретичний і практичний курс навчання.

При освоєнні теоретичного курсу особлива увага приділяється наступним навчальним дисциплінам:

 • Технологія машинобудування;
 • Основи обробки матеріалів і інструмент;
 • Металорізальні верстати;
 • Технологічна оснастка;
 • Системи ПУ в металообробці;
 • Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПУ;
 • Комп’ютерна інженерна графіка;
 • Економіка, організація і планування виробництва.

В результаті практичного навчання студентам присвоюється робоча кваліфікація, або підвищується робочий розряд.

Випускники спеціальності можуть виконувати такі види робіт:

 • Розробляти технологічні процеси виготовлення деталей машин;
 • Виконувати креслення і ескізи деталей;
 • Нормувати технологічні процеси;
 • Здійснювати підготовку документації для обробки деталей на верстатах з ЧПУ;
 • Виконувати контроль деталей;
 • Працювати з технічною документацією;
 • Оформляти документацію і креслення відповідно до ДСТУ;
 • Працювати на комп’ютері з текстовими і графічними редакторами.

В процесі навчання студенти можуть отримати робітничу кваліфікацію з такими професіями: верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням, наладчик верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням, контролер верстатних і слюсарних робіт (верстатні роботи) і ін.